WEB PRAHA        

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí

 

Podrobná verze publikace v češtině, 312 stran
Sada souborů ve formátu PDF, členěná po kapitolách

Kompletní publikace (38,8 MB)


   

Titul, obsah, úvod (PDF 0,9 MB)

A

ZÁKLADNÍ INFORMACE (PDF 2,3 MB)
SHRNUTÍ; ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MĚSTA; INDIKÁTORY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE HL. M. PRAHY

 
 

B

STAV A VÝVOJ SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

B1

OVZDUŠÍ (PDF 6,9 MB)
METEOROLOGIE A KLIMA; EMISE – ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ; IMISE – KVALITA OVZDUŠÍ; OVZDUŠÍ – NÁSTROJE A DALŠÍ INFORMACE

B2

VODA (PDF 1,0 MB)
POVRCHOVÁ VODA; PITNÁ VODA; ODPADNÍ VODA; HAVARIJNÍ ÚNIKY ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK; PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

B3

KRAJINA A ZELEŇ (PDF 3,2 MB)
BILANCE PLOCH; UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ; OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY; MĚSTSKÁ ZELEŇ; BIOINDIKAČNÍ MONITORING ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

B4

ODPADY (PDF 0,4 MB)
EVIDENCE ODPADŮ; KOMPLEXNÍ NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY; NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI

B5

HLUK (PDF 11,6 MB)
HODNOCENÍ HLUKU; HLUK Z POZEMNÍ DOPRAVY; LETECKÝ HLUK

 
obecné

C

POPULACE A ZDRAVÍ (PDF 1,6 MB)
OBYVATELSTVO, DOMY A BYTY; STATISTIKY ZDRAVÍ OBYVATELSTVA; ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ; BIOLOGICKÉ FAKTORY

 
obecné

D

HOSPODÁŘSTVÍ A SOUVISEJÍCÍ FAKTORY (PDF 3,5 MB)
EKONOMIKA, PRÁCE, FINANCE; ENERGETIKA; DOPRAVA

 
obecné

E

NÁSTROJE A POLITIKY (PDF 5,7 MB)
VYBRANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ; STRATEGIE A KONCEPCE; EKONOMICKÉ NÁSTROJE; POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ;
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ; DOBROVOLNÉ NÁSTROJE; MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE; INFORMAČNÍ SYSTÉMY

 
obecné

F

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE (PDF 0,6 MB)
INFORMAČNÍ ZDROJE, KONTAKTY

   

Přehled hlavních zkratek, autoři a organizace, tiráž (PDF 0,1 MB)

 

© Magistrát hlavního města Prahy, únor 2011