ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příčiny změn ŽP, ovlivňující faktory > Energetika

Program Čistá energie Praha 2014

 

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č.876 ze dne 29. 4. 2014 „Pravidla Programu Čistá energie Praha 2014“ (dále jen „pravidla“).


Komu je příspěvek určen:

Možnost získání dotace se týká všech fyzických osob s občanstvím členského státu EU a s trvalým bydlištěm na území České republiky a právnických osob se sídlem na území České republiky, které vlastní nebo užívají na území hl.m. Prahy byt, a které v tomto bytě zprovozní ekologický zdroj v termínu od 1. 9. 2013 do 30. 9. 2014. Posledním termínem pro podání žádosti je 30. 9. 2014.

Z programu je možno získat dotaci na přeměnu topného systému z tuhých paliv na ekologická, náhradu plynových a elektrických lokálních topidel centrálním vytápěním, ale i na výměnu dožívajícího plynového kotle za nový. Program pamatuje také na podporu využití obnovitelných zdrojů energie, například na tepelné čerpadlo může dotace činit až šedesát tisíc korun, na solární systémy na ohřev vody a přitápění až čtyřicet tisíc. Obnovitelné zdroje jsou podporovány i v novostavbách.

Způsob podání žádosti:

Žadatel, který splní podmínky pravidel, může požádat o dotaci v rámci programu v roce 2014 následujícím způsobem:

  • vyplní a podepíše tiskopis „Žádost o poskytnutí dotace z Programu Čistá energie Praha 2014", dále jen žádost

  • doloží žádost čitelnou fotokopií všech nezbytných níže uvedených dokladů (originály je povinen předložit na požádání)
     
  • Žádost doloženou nezbytnými doklady předloží žadatel ke kontrole z hlediska kompletnosti oddělení udržitelné energetiky MZO MHMP (Jungmannova 35, dveře č. 418, telefonní číslo 236 004 314, emailová adresa dotace.topeni@praha.eu). Následně podá žádost včetně všech dokladů v podatelně Magistrátu hl.m. Prahy.

Lhůta pro podání žádosti je nejpozději do 30. 9. 2014. Dodržení tohoto termínu je základní podmínkou pro poskytnutí dotace !!!
 
Nezbytné doklady:

1)   Potvrzení o zaplacení přeměny (instalace) energetického zdroje (faktury, účtenky, kupní smlouvy).
2)   Potvrzené záruční listy všech energetických zdrojů na něž je požadována dotace s datem uvedení do provozu, případně ve výjimečných případech protokol o uvedení do provozu včetně výrobních čísel těchto zdrojů (datum na těchto dokladech v období od 1. 9. 2013 do 30. 9. 2014 je rozhodující pro uplatnění žádosti).
3)   Revizní zprávy energetického zdroje.
4)   Pokud žadatel není vlastníkem bytu, doloží svoji žádost písemným souhlasem vlastníka s projektem, který je předmětem žádosti o dotaci.
5)   Oznámení stavby (přeměny nebo instalace nového ekologického zdroje) místně příslušnému stavebnímu úřadu s razítkem podání. Výjimku tvoří modernizace stávajícího plynového vytápění (výměna plynového kotle).
6)   V případě zastupování žadatele jinou fyzickou nebo právnickou osobou je nutno doložit originál plné moci s ověřenými podpisy, případně ověřenou kopii plné moci.
7)   V případě využití OZE dvě fotografie dokládající realizaci zařízení (1x foto objektu a 1x foto nového zdroje). Fotografie je možné zaslat i elektronickou formou, a to na email dotace.topeni@praha.eu.
8)   Pokud je žadatelem právnická osoba, doloží svojí žádost kopií dokladu o právní subjektivitě.   
9)   Doklad o bankovním spojení (netýká se žadatelů požadujících úhradu dotace složenkou).

Seznam nezbytných dokladů je z důvodu technické odlišnosti jednotlivých zdrojů pouze orientační. Upřesňující informace k nezbytným dokladům pro Vaši konkrétní žádost je možné získat na tel.č. 23600 4314 nebo na emailu dotace.topeni@praha.eu.

V případě formálních nedostatků nebo technických nejasností si může MZO MHMP vyžádat další doplňující doklady
  


Tisk 30.4.2014 | Miloš Cihelka | Přečteno: 284595 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru