ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Strategické a územní plánování

Územní a strategické plánování

Strategické plánování

ilustrační obrázekStrategické plánování (příprava strategických a akčních plánů jako komplexních programových dokumentů obcí, měst, mikroregionů a krajů) hraje v současnosti velmi významnou roli v rozvoji příslušného území a komunit s ním spjatých. Tyto dokumenty formulují základní strategii rozvoje celé komunity, všech sfér jejího fungování i celého území, s důrazem na souvislosti a vzájemnou podporu navržených cílů. Na strategické a akční plány by v ideálním případě měly navazovat a být s nimi provázány další koncepční dokumenty (koncepce, politiky, plány) pro dílčí oblasti fungování komunity (např. pro dopravu, energetiku, odpadové hospodářství apod.). Strategický plán rozvoje komunity (na úrovni obce či kraje) by měl být také úzce provázán s dalším významným dokumentem - Územním plánem, který by měl být průmětem strategického plánu a jednotlivých strategických cílů do konkrétního území.
Z hlediska ochrany životního prostředí je pak zapotřebí zajistit, aby strategické plánování respektovalo zásady udržitelného rozvoje a snažilo se propojit žádoucí ekonomické a sociální aspekty s potřebami životního prostředí. Proces strategického plánování musí být zároveň v maximální možné míře otevřený a transparentní. 
Strategické plánování samozřejmě také musí nacházet adekvátní odezvu v každodenní rozhodovací praxi při řízení obce, města nebo většího územního celku. Bez této reflexe může být reálný vliv jakéhokoliv strategického dokumentu výrazně snížen.

Hlavní město Praha a jeho orgány si dlouhodobě uvědomují významnou úlohu strategického plánování pro ochranu a péči o životní prostředí v Praze. Dokladem toho jsou jak Strategický plán hl. m. Prahy (přijatý v roce 2000, návazně v aktualizované podobě v roce 2008), tak i předcházející a navazující práce na dalších koncepčních dokumentech pro jednotlivé dílčí oblasti životního prostředí. Z tohoto hlediska byly velmi významné roky 2004 až 2006, kdy byly, v návaznosti na platnou právní úpravu a existující koncepční dokumenty na celostátní úrovni, zpracovány a následně projednány orgány města základní koncepce hl. m. Prahy pro oblast EVVO, ochrany ovzduší, energetiky a odpadového hospodářství i rok 2010, kdy byly přijaty další koncepční dokumenty pro oblast cyklistické a pěší dopravy, péče o zeleň v Praze a ochrany ovzduší..

UPOZORNĚNÍ !!!

Stránky ENVIS již nejsou od září 2014 aktualizovány a slouží pouze pro archivní účely.
Aktualní informace o životním prostředí v Praze najdete na nových webových stránkách města - Portálu ŽP na adrese: http://portalzp.praha.eu.Přehled základních koncepčních dokumentů města (oborových koncepcí) se vztahem k životnímu prostředí:

(přijaté dokumenty - stav k únoru 2013, pokud není uvedeno jinak)

 

Dokumenty v přípravě, popř. v etapě schvalování orgány města:  • Územní plánování

  • Územní plánování je velmi účinným nástrojem prosazování cílů udržitelného rozvoje a má na území Čech a Moravy velmi dlouhou tradici (zákon o územním plánování a stavebním řádu nabyl účinnosti již 1. 10. 1976), stabilizovanou právní úpravu i organizační, technickou a odbornou základnu. Územní plány v optimální podobě umožňují účinnou ochranu přírody, budování územních systémů ekologické stability a ochranu rekreačního zázemí městských sídel a průmyslových aglomerací. 
    V současnosti platný Územní plán hl. m. Prahy byl přijat v roce 1999, ve fázi veřejného projednávání je v současné době Koncept nového územního plánu hl. m. Prahy. Na konci roku 2009 byly schváleny Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy (ZÚR hl. m. Prahy).

 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru