ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Orgány ochrany ŽP

Orgány ochrany a péče o životní prostředí v hl.m. Praze

UPOZORNĚNÍ !!!

Stránky ENVIS již nejsou od září 2014 aktualizovány a slouží pouze pro archivní účely.
Aktualní informace o životním prostředí v Praze najdete na nových webových stránkách města - Portálu ŽP na adrese: http://portalzp.praha.eu.

Politiku ochrany životního prostředí (environmentální politiku) prosazují na základě zákonem stanovené působnosti orgány veřejné správy. Působí jak na ústřední, tak místní úrovni veřejné správy, a to v rámci státní správy nebo samosprávy.

Těžiště výkonu státní správy v ochraně životního prostředí na ústřední úrovni spočívá na Ministerstvu životního prostředí. Dílčí otázky zajišťují také další resortní ministerstva, např. Ministerstvo zemědělství. Součástí ústřední státní správy v ochraně životního prostředí jsou dále tzv. specializované orgány, tj. orgány řízené příslušným ústředním orgánem. Tyto orgány mají celostátní působnost, kterou v území zajišťují jejich nižší územní složky (v Praze např. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha; Hygienická stanice hl.m. Prahy aj.).
Na místní úrovni zajišťují převážnou část výkonu státní správy v současném systému veřejné správy kraje a obce (v rámci tzv. přenesené působnosti). Na území hlavního města Prahy vykonávají státní správu především úřady městských částí na základě kompetencí přímo ze zákona nebo na základě kompetencí  svěřených jim Statutem hl.m. Prahy a Magistrát hlavního města Prahy.
Kraje a obce zajišťují ochranu životního prostředí na svém území rovněž v rámci samosprávy (tzv. samostatná působnost).


UPOZORNĚNÍ !!!

Změna organizační struktury Magistrátu hl. m. Prahy s účinností od 1. 7. 2013:
(více viz usnesení Rady HMP č. 913 ze dne 31. 5. 2013 ke změně Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy /PDF, 320 kbyte/)
S účinností od 1. 7. 2013 dochází ke:
- změně názvu odboru rozvoje veřejného prostoru MHMP na odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP,
- změně názvu oddělení odpadů a ekologické výchovy v odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP na oddělení odpadů v odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP a delimitaci části jeho činností a zaměstnanců do stávajícího oddělení sekretariátu v odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP

Změna organizační struktury Magistrátu hl. m. Prahy s účinností od 1. 5. 2012:
(více viz usnesení Rady HMP č. 512 ze dne 24.4.2012 ke změně Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změně Úkolů odborů Magistrátu hlavního města Prahy)

S účinností od 1. 5. 2012 dochází ke:
- zřízení odboru životního prostředí MHMP a odboru rozvoje veřejného prostoru MHMP,
- převedení oddělení ochrany ovzduší, oddělení ochrany přírody a krajiny, oddělení integrovaného povolování a odpadového hospodářství, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí, oddělení právního, oddělení státní správy lesů, myslivosti, rybářství a veterinární péče, oddělení vodního hospodářství a oddělení sekretariátu ze stávajícího odboru ochrany prostředí MHMP do nového odboru životního prostředí MHMP,
- převedení oddělení energetiky (při změně názvu na oddělení udržitelné energetiky), oddělení odpadů a ekologické výchovy, oddělení péče o zeleň a oddělení ekonomiky a majetkové správy ze stávajícího odboru ochrany prostředí MHMP do nového odboru rozvoje veřejného prostoru MHMP a zřízení oddělení sekretariátu v odboru rozvoje veřejného prostoru MHMP
- zrušení odboru ochrany prostředí MHMP


Orgány ochrany a péče o životní prostředí v hl.m. Praze v jednotlivých oblastech:

 


Archiv:

Změna organizační struktury Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy s účinností od 1.7. 2011:
(více viz usnesení Rady HMP č. 904 ze dne 21.6.2011)
zrušení oddělení městské zeleně v odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy a delimitace činností a zaměstnanců do oddělení krajinné zeleně v odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy;
-  změna názvu oddělení krajinné zeleně na oddělení péče o zeleň v odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy

Na základě usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 15 ze dne  11.1.2011 ke změně organizační struktury Magistrátu hl. m. Prahy dochází s účinností od 15. 1. 2011 ke Změně organizační struktury Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy:
- zřízení oddělení odpadů a ekologické výchovy v odboru ochrany prostředí MHMP a delimitace části činností a zaměstnanců z oddělení energetiky a komunálních odpadů v odboru ochrany prostředí MHMP do oddělení odpadů a ekologické výchovy;
- zrušení oddělení informací o životním prostředí v odboru ochrany prostředí MHMP a delimitace činností a zaměstnanců do oddělení odpadů a ekologické výchovy v odboru ochrany prostředí MHMP;
- změnu názvu oddělení energetiky a ko;munálních odpadů v odboru ochrany prostředí MHMP na oddělení energetiky.
více také viz(více viz TZ HMP z 11.1.2011)

Na základě Usnesení Rady HMP č. 702 ze dne 18.5.2010, k návrhu změny Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a úkolů odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v samostatné působnosti, dochází s účinností od 19.5.2010 ke změně názvu oddělení městských organizací v OOP na oddělení krajinné zeleně a změně názvu oddělení investičního, provozního a ekonomického v OOP na oddělení městské zeleně.

Usnesením Rady HMP č.12 ze dne 9.ledna 2007, k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hl. m. Prahy, bylo s účinností od 1.2. 2007 zrušeno oddělení investic a rozvoje zeleně v Odboru ochrany prostředí MHMP, delimitovány jeho činností do oddělení provozního a ekonomického Odboru ochrany prostředí MHMP a přejmenováno toto oddělení na oddělení investiční, provozní a ekonomické. Dále dochází ke změně názvu oddělení vodního a odpadového hospodářství Odboru ochrany prostředí MHMP na oddělení vodního hospodářství, delimitaci jeho činností z oblasti odpadového hospodářství do oddělení integrovaného povolování Odboru ochrany prostředí MHMP a přejmenování tohoto oddělení na oddělení integrovaného povolování a odpadového hospodářství

Od 28. srpna 2006 najdete pracovníky odboru ochrany prostředí MHMP již v nové budově Magistrátu hl.m. Prahy v Jungmannově ulici č. 35/29. Telefonní čísla jednotlivých pracovníků zůstávají nezměněna.

V rámci reorganizace MHMP byl k 15. březnu 2006 zrušen odbor infrastruktury města MHMP.
Oddělení energetických systémů a jeho činnosti jsou převedeny do odboru ochrany prostředí MHMP. Činnosti oddělení komunálních odpadů jsou delimitovány do oddělení komunální hygieny odboru ochrany prostředí MHMP
. Oddělení odpadového hospodářství odboru ochrany prostředí je zrušeno a jeho činnosti jsou delimitovány do nového oddělení vodního a odpadového hospodářství odboru ochrany prostředí, které vzniká přejmenováním původního vodoprávního oddělení.
Podrobné informace k reorganizaci lze nalézt v usnesení Rady HMP č. 0338 ze dne 3.3. 2006.

Tisk 7.2.2007 | Jiří Stach | Přečteno: 448585 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru