ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP

Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy a Program Čistá energie Praha

Dotace a granty coby ekonomické nástroje politiky ochrany životního prostředí využívá hlavní město Praha již od počátku devadesátých let 20. století.
Občané a organizace mohou v současnosti využívat následující grantová řízení a programy dotací v oblasti životního prostředí a využívání energie:

 

Program Čistá energie Praha

Program dotací hl.m.Prahy na přeměny topných systémů na území hl.m.Prahy probíhá od roku 1994. Cílem poskytovaných dotací je motivační působení na vlastníky či nájemce bytů k přeměně původních topných systémů (zejména na tuhá paliva) na ekologická topná média a využití obnovitelných zdrojů energie. Agendu spojenou s tímto programem zabezpečuje oddělení udržitelné energie odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP.

Aktuálně:

- Žádosti o dotace z "Programu Čistá energie Praha 2014" jsou po schválení Radou hl. m. Prahy usnesením č.876 ze dne 29. 4. 2014 opět přijímány !!

další informace:

 

Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy

Od roku 1996 vyhlašuje hl. m. Praha každoročně granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy. V současné době zabezpečuje agendu s nimi spojenou odbor ochrany prostředí MHMP. Za dobu existence tohoto grantového programu bylo přiděleno celkem 110 523 292 Kč a podpořeno 1061 projektů. Granty jsou  vyhlašovány jako dvouleté.
Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 227 ze dne 3.3. 2009 byla schválena Koncepce grantového schématu hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí (Příloha č.1 k usnesení).

 

rok 2014rok 2013 | rok 2012 | rok 2011 | rok 2010 | rok 2009 | rok 2008 | rok 2007 ]

 

2014

Grantové řízení pro rok 2014 (s ukončením realizace v roce 2015)

Grantové řízení bylo vyhlášeno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2079 ze dne 12. 11. 2013 (usnesení + přílohy, PDF formát, 871 kbyte) a zveřejněno bylo 15. 11. 2013. Přijímání žádostí bylo ukončeno dne 19. 12. 2013.

Granty, u kterých schválená částka pro jeden projekt nepřesahuje 200 tisíc Kč, a granty pro příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou, byly přiděleny usnesením Rady hl. m. Prahy č. 813 ze dne 22. 4. 2014 (odkaz na usnesení + přílohy).
Granty, u kterých schválená částka pro jeden projekt přesahuje 200 tisíc Kč, a granty pro příspěvkové organizace zřízené MČ, byly schváleny usnesením Zastupitelstva HMP č. 38/16 ze dne 24. 4. 2014 (odkaz na usnesení + přílohy).
S úspěšnými žadateli o grant bude uzavřena dotační smlouva podle schváleného vzoru v termínu do 11. 7. 2014..

Dokumenty ke stažení

 

2013

Grantové řízení pro rok 2013 (s ukončením realizace v roce 2014)

Grantové řízení bylo vyhlášeno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1957 ze dne 20. 11. 2012 (odkaz na usnesení + přílohy) a zveřejněno bylo 23. 11. 2012 s přijímáním žádostí do 9. 1. 2013. Granty, u kterých schválená částka pro jeden projekt nepřesahuje 200 tisíc Kč, byly přiděleny usnesením Rady hl. m. Prahy č. 829 ze dne 21. 5. 2013. Projednání grantů s navrženou částkou nad 200 tis. Kč a grantů pro příspěvkové organizace zřízené MČ proběhlo na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 20. 6. 2013, granty byly přiděleny usnesením ZHMP č. 30/97 ze dne 20. 6. 2013. Následně byly uzavřeny s realizátory projektů dotační smlouvy.

2012

Grantové řízení pro rok 2012 (s ukončením realizace v roce 2013)

Grantové řízení bylo vyhlášeno usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1741 ze dne 8. 11. 2011 (usnesení + přílohy, PDF formát, 753 kbyte) a zveřejněno bylo 11. 11. 2011 s ukončením přijímání žádostí dne 19. 12. 2011. K přidělení grantů došlo na zasedání Rady hl. m. Prahy dne 22. 5. 2012 (viz usnesení Rady hl.m. Prahy č. 688 ze dne 22. 5. 2012) a na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne ze dne  24. 5. 2012 (viz usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy 17/48 ze dne 24.5.2012). Následně byly uzavřeny smlouvy s realizátory projektů.

2011

Grantové řízení pro rok 2011 (s ukončením realizace v roce 2012)

Grantové řízení bylo vyhlášeno usnesením Rady hl.m. Prahy č. 1969 ze dne 14.12.2010  (odkaz na usnesení + přílohy) a zveřejněno bylo 16.12. 2010 s ukončením přijímání žádostí dne 24.1. 2011. K přidělení grantů došlo na zasedání Rady hl. m. Prahy dne 17. 5. 2011 (viz usnesení Rady hl.m. Prahy č. 653 ze dne 17. 5. 2011) a na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 26. 5. 2010 (viz usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy 7/11 ze dne 26.5.2011). Následně byly uzavřeny smlouvy s realizátory projektů.

2010

Grantové řízení pro rok 2010 (s ukončením realizace v roce 2011)

Grantové řízení bylo vyhlášeno usnesením Rady hl.m. Prahy č. 1870 ze dne  8.12.2009 (odkaz na usnesení + přílohy) a zveřejněno bylo 15.12. 2009 s ukončením přijímání žádostí dne 18.1. 2010. K přidělení grantů došlo na zasedání Rady hl. m. Prahy dne 18. 5. 2010 (viz usnesení Rady hl.m. Prahy č. 700 ze dne 18. 5. 2010).

2009

Grantové řízení pro rok 2009 (s ukončením realizace v roce 2010), 2. kolo - přijímání žádostí bylo ukončeno k 10.8. 2009:

Grantové řízení bylo vyhlášeno usnesením Rady hl.m. Prahy č. 949 ze dne 21.7.2009 (odkaz na usnesení + přílohy) a zveřejněno bylo 24.7. 2009 s ukončením přijímání žádostí dne 10.8. 2009. Ke schválení žádostí došlo na zasedání Rady hl.m. Prahy dne 10. 11. 2009 (viz usnesení Rady hl.m. Prahy č. 1628 ze dne 10. 11. 2009). Následně budou uzavřeny smlouvy s realizátory projektů.

 

Upozornění:
Podle schválené Koncepce (příl. č.1 usnes. Rady HMP č.227/2009) mohou žadatelé v rámci grantového řízení v oblasti ŽP v jednom kalendářním roce podat max. 3 různé žádosti o grant.


Grantové řízení pro rok 2009 (s ukončením realizace v roce 2010), 1. kolo - přijímání žádostí bylo ukončeno k 6.4. 2009:

Grantové řízení bylo vyhlášeno usnesením Rady hl.m. Prahy č. 227 ze dne 3.3.2009 (odkaz na usnesení + přílohy) a zveřejněno bylo 5.3. 2009 s ukončením přijímání žádostí dne 6.4. 2009. Ke schválení žádostí došlo na zasedání Rady hl.m. Prahy dne 21. 7. 2009 (viz níže usnesení Rady hl.m. Prahy č. 949 ze dne 21. 7. 2009). Následně budou uzavřeny smlouvy s realizátory projektů


2008

 Grantové řízení pro rok 2008 (s ukončením realizace v roce 2009):

Grantové řízení bylo vyhlášeno usnesením Rady hl.m. Prahy č. 1047 ze dne 17.7.2007 a zveřejněno bylo 7.9.2007 s ukončením přijímání žádostí dne 19.10. 2007. Ke schválení žádostí došlo na zasedání Rady hl.m. Prahy dne 17. 6. 2008 (viz níže usnesení Rady hl.m. Prahy č. 818 ze dne 17. 6. 2008). Následně byly uzavřeny smlouvy s realizátory projektů.

 

2007

Grantové řízení pro rok 2007 (s ukončením realizace v roce 2008):

Grantové řízení bylo vyhlášeno usnesením Rady hl.m. Prahy č. 0281 ze dne 6.3.2007 a zveřejněno bylo 9.3.2007 s ukončením přijímání žádostí dne 13.4. 2007. Schvalování žádostí proběhlo na zasedání Rady hl.m. Prahy dne 22. 6. 2007 (viz níže usnesení Rady HMP č. 1006  ze dne 22. 6. 2007). Následně byly uzavřeny smlouvy s realizátory projektů (do 30.9. , resp. 30.11. 2007, dle tematických oblastí).

Pozn.:
Projekty tematicky zaměřené na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) lze podávat také v rámci Celoměstských programů podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy (agendu zabezpečuje Odbor školství MHMP). Část projektů v oblasti EVVO realizovaných na území hl. m. Prahy byla financována či spolufinancována také z dalších zdrojů (grantové programy jednotlivých MČ, výběrové řízení MŽP na podporu projektů předložených občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi, grantové programy nadací, finanční dary firem a jednotlivců, projekt UNESCO aj.).

Tisk 2.5.2014 | Jiří Stach | Přečteno: 1123862 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru