uvodstr.jpg (35639 bytes)

Jiří Kovanda
a spoluautoři: Břetislav Balatka, Jan H. Bernard, U Zdenka Brunnerová, Drahomíra Březinová, Marcela Bukovanská, Václav Cílek, U Marie Fridrichová, U Vladimír Havlíček, Vlastimil Holub, Ladislav Hrdlička, Ivo Chlupáč, Renáta Kadlecová, Václav Kachlík, Eva Kaprasová, U Miloslav Kleček, Jan Král, Jiří Kříž, Zdeněk Lochmann, Vladimír Lysenko, Jan Mašek, Karel Šalanský, Milan Tomášek a Přemysl Zelenka


AKTUÁLNĚ!
Ve vydavatelství Academia vyšlo reprezentační vydání publikace "Neživá příroda Prahy a jejího okolí", která seznamuje čtenáře s nejrůznějšími geologickými činiteli, vytvářejícími přírodní prostředí Prahy.
Pro množství poznatků, mnohdy dosud nezveřejněných, si kniha zasluhuje pozornost jak širší odborné veřejnosti, tak i milovníků pragenzií a obdivovatelů Prahy vůbec.
Kniha vázaná v pevných laminovaných deskách má přes 200 stran formátu A4, její atraktivnost a informační hodnotu zvyšuje značný počet obrázků, mapek, tabulek, fotografií v textu i v barevné příloze a sedm obrázků a map v samostatné příloze (včetně přehledné geologické mapy území 1:100 000, vydané Českým geologickým ústavem).
Reprezentační knižní vydání vydalo nakladatelství Academia spolu s Českým geologickým ústavem, prozatím je k dostání pouze v prodejnách Academia, postupně pak i v dalších knihkupectvích.

Plnotextové vyhledávání


Obsah

1. Úvod - J. Kovanda

2. Geologie a Praha - J. Kovanda

3. Z historie geologických výzkumů Prahy a okolí- J. Kovanda

4. Geomorfologické poměry a členění reliéfu - B. Balatka

5. Svrchní proterozoikum - J. Mašek

6. Starší paleozoikum - V. Havlíček

7. Ordovik - V. Havlíček

8. Ordovický vulkanismus - V. Havlíček

9. Starší paleozoikum tehovského "ostrova" - V. Kachlík

10. Silur - J. Kříž

11. Devon - I. Chlupáč

12. Vulkanická činnost v siluru a devonu - J. Kříž

13. Tektonika staršího paleozoika - V. Havlíček

14. Paleozoická žilná a hlubinná intruziva - V. Kachlík

15. Mladší paleozoikum-Karbon - V. Holub

16. Mesozoikum-Svrchní křída - P. Zelenka

17. Terciér-Neogén - J. Kovanda

18. Kvartér - J. Kovanda

19. Půdní poměry - M. Tomášek

20. Nerostné suroviny - Z. Brunnerová

21. Mineralogie - J. H. Bernard

22. Hydrogeologické poměry - E. Kaprasová

23. Prameny Prahy - R. Kadlecová

24. Inženýrskogeologické poměry - M. Kleček, J. Král., Z. Lochmann

25. Geofyzikální poměry - K. Šalanský

26. Kámen na pražských památkách - D. Březinová, M. Bukovanská

27. Chráněná území geologického významu - J. Kříž

28. Střety zájmů a konfliktní plochy - V. Lysenko

29. Antropogénní změny reliéfu Prahy - V. Cílek

30. Pražská podzemí a jejich environmentální rizika - V. Cílek

31. Vývoj osídlení až po příchod Slovanů - M. Fridrichová

32. Jak se měnila a rostla středověká Praha - L. Hrdlička

33. Na závěr - J. Kovanda

34. Vybraná literatura

Přílohy:

Příl. č. 1. Přehledná geologická mapa Prahy a okolí - již vydaná.

Příl. č. 2. Přehled regionálních geologických jednotek, geologicky významných objektů a chráněných území přírody - již vydané.

Příl. č. 3.

Příl. č. 4.

Příl. č. 5.

Příl. č. 6.

Příl. č. 7